Algemene voorwaarden

Installatie, herstelling of onderhoud van sanitair en centrale verwarming?

Algemene voorwaarden Nyssens Joris BV

1. Toepassingsgebied
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten aangegaan met en door ons, alsook op de uitvoering en de betaling van al onze prestaties. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk blijkt uit een geschreven document uitgaande van onze zaakvoerder.

2. Prijs
Offertes zijn steeds één maand geldig vanaf de offertedatum.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
De prestaties worden gefactureerd zoals specifiek bepaald in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonders is bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang van de werken.
De facturen zijn steeds contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Joris Nyssens bvba, tenzij anders op de factuur staat vermeld, en dit binnen een termijn van 30 dagen na de factuurdatum.

3. Annulering bestelling
Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot betaling. Bij eventuele annulering van de bestelling door de klant, zullen de door Nyssens Joris BV reeds bestelde artikelen en materialen aangerekend worden, vermeerderd met een schadeloosstelling van 30% op de totale bestelbon van Nyssens Joris BV.

4. Meerwerken
Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord, tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

5. Klachten
Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid. Dit schrijven moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten.
Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, worden de werken geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit, tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de bovenstaand vermelde termijn.
Indien de klant gevraagd wordt om prestatiebladen af te tekenen, geldt de aftekening van deze bladen als onomstotelijk bewijs van de aanvaarding door de klant van de materialiteit van de daarin vermelde prestaties en kunnen daarover geen klachten meer worden aanvaard.

6. Risicobeperking
Wij kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover wordt bewezen dat wij een zware fout of zware nalatigheid hebben begaan, in geval van opzet of indien wij een verbintenis niet hebben uitgevoerd die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de klant lijdt, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de overeenkomst tussen partijen.

7. Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten
Wij behouden ons het recht voor om afbeeldingen, foto’s en/of tekeningen te maken van de door ons uitgevoerde werken en deze te gebruiken, te verspreiden, te reproduceren, aan te passen, te publiceren (o.m. op onze website) en te bewerken m.o.o. promotiedoeleinden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schendingen van intellectuele eigendomsrechten van derden of van de klant door de toepassing van dit artikel. Wij verbinden ons ertoe om bij het eerste verzoek van de klant te stoppen met dit gebruik.

8. Overmacht
Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in onzen hoofde, en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen, zoals onder meer maar niet beperkt tot: ongevallen, brand, stakingen, vertragingen of fouten of prijsverhogingen bij leveranciers, uitzonderlijke klimatologische toestanden zoals sneeuw, uitzonderlijke verkeershinder, enz. In geval van overmacht zal de uitvoering van de verplichtingen die aangetast zijn door de overmacht opgeschort worden gedurende de periode van overmacht. De partij die nadeel lijdt, kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

9. Opschorting van de werken/ontbinding
Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behouden wij ons het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn, vanwege de klant, nooit eisbaar.
Indien de klant één van haar essentiële verplichtingen niet nakomt, zoals de betaling van de facturen, behouden wij ons eveneens het recht voor om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 50% van het totale aannemingsbedrag, ongeacht ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen.

10. Wanbetaling
Bij niet betaling binnen een termijn van 30 dagen na de factuurdatum is automatisch zonder ingebrekestelling en van rechtswege een verhogingsbeding verschuldigd wegens wanbetaling ten bedrage van 10% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 62,00 €, onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Tevens is een conventionele verwijlsinterest verschuldigd aan 10% vanaf de factuurdatum tot de dag van algehele betaling.
Bij niet tijdige betaling van een factuur zullen ook de andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd en het Vredegerecht van het kanton Kapellen.
Het Belgisch recht is van toepassing.

11. Nietigheid
De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.